sphm.net
当前位置:首页 >> 牛顿迭代法mAtlAB >>

牛顿迭代法mAtlAB

function y=f(x)y=f(x);%函数f(x)的表达式endfunction z=h(x)z=h(x);%函数h(x)的表达式end x=X;%迭代初值i=0;%迭代次数计算while i0.01;%收敛判断X=x0;else breakendi=i+1;endfprintf('\n%s%.4f\t%s%d','X=',X,'i=',i) %输出结果

syms x f=x^x-10; df=diff(f,x); eps=1e-6; x0=10; cnt=0; MAXCNT=200; %最大循环次数 while cnt

其中,fun()是原函数,dfun()是导函数

function [ A ] = cal( a,b,v )%a,b表示区间,v是精度 i=1; x = (a+b)/2; A=[i x]; t = x-(x^3-x-1)/(3*x^2-1);%迭代函数 while(abs(t-x)>v) i=i+1; x = t; A = [A;i x]; t = x-(x^3-x-1)/(3*x^2-1);%迭代函数 end A = [A;i+1 t]; end 运行结果...

是像图中这样的效果吗?求出来接近1的一个根。 输出第一行是迭代次数,第二行是根。 文字版的代码如下: function Untitled() x0 = 1; i = 0; while true i = i+1; x2 = x0; x1 = x0 - (x0^2 - 3) / 2; x0 = x1; if ~(abs(x1-x2) >= 1e-14 && x0

function [ A ] = cal( a,b,v )%a,b表示区间,v是精度 i=1; x = (a+b)/2; A=[i x]; t = x-(x^3-x-1)/(3*x^2-1);%迭代函数 while(abs(t-x)>v) i=i+1; x = t; A = [A;i x]; t = x-(x^3-x-1)/(3*x^2-1);%迭代函数 end A = [A;i+1 t]; end 运行结果...

没有。要自己编。 function [x,minf] = minNewton(f,x0,eps) format long; if nargin == 2 eps = 1.0e-6; end df = diff(f); d2f = diff(df); k = 0; tol = 1; while tol>eps dfx = subs(df,findsym(df),x0); if diff(d2f) == 0 d2fx = double(d...

牛顿迭代法的原理是, 实现过程如下: function y = fun_main(x) %定义函数 y =x^3+4*x^2-10; end function y = dfun_main(x) %定义导函数 y =x^3+4*x^2-10; y = 3*x^2 + 8*x; end syms x ezplot('y=x^3+4*x^2-10',[-5 4 -11 5]),grid on,hold o...

function x=Newton(fname,dfname,x0,e,N) %用途:Newton迭代法解非线性方程f(x)=0 %fname和dfname分别表示f(x)及其导函数的M函数句柄或内嵌函数表达式 %x0为迭代初值,e为精度(默认值1e-7) %x为返回数值解,并显示计算过程,设置迭代次数上限N...

%求方程x^3-sinx-12x+1=0的根。 N =1000; x0=0; x1=x0^3-sin(x0)-12*x0+1; E=1.0e-6;%f=x*x*x+4*x*x-10=0,f1为f=x*x*x+4*x*x-10的一阶导 k=1;

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.sphm.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com