sphm.net
当前位置:首页 >> 牛顿法求解 mAtlAB实现 >>

牛顿法求解 mAtlAB实现

首先,建立原函数的自定义函数文件 function y = fun(x) y=x^4-3*x^3+5*cos(x)+8; 其次,建立导函数的自定义函数文件 fu...

function x = newton_method(fun,x0,e,N)if nargin

function [ A ] = cal( a,b,v )%a,b表示区间,v是精度 i=1; x = (a+b)/2; A=[i x]; t = x-(x^3-x-1)/(3*x^2-1);%迭代函数 while(abs(t-x)>v) i=i+1; x = t; A = [A;i x]; t = x-(x^3-x-1)/(3*x^2-1);%迭代函数 end A = [A;i+1 t]; end 运行结果...

这是两部分代码: function eq=exam1_5(x) eq=(x^7+2*x.^5+3*x.^3+5*x+7)/(7*x^6+10*x^4+9*x.^2+5); 这两行是函数部分,参数为x,返回值为eq。 下面的命令是在命令窗口输入的: x0=0.1; x1=x0-exam1_5(x0); while abs(x1-x0)>0.0001 x0=x1; x1=x...

这个牛顿法程序对吗?给你一个可用的:function main() clc; clear all; f = @(x)log(x+sin(x)); df = @(x)(1+cos(x))/(x+sin(x)); x0 = 0.1; x = TestNewton(f, df, x0)function x = TestNewton(fname, dfname, x0, e, N) % 用途:Newton迭代法...

function s=NewtonIterate(x,eps) %Newton迭代法求解非线性方程组的解 %x为迭代初值,eps为允许误差 if nargin==1 eps=1.0e-6; elseif nargin> x= NewtonIterate(2.5,eps) x = 1307/624

牛顿迭代法的原理是, 实现过程如下: function y = fun_main(x) %定义函数 y =x^3+4*x^2-10; end function y = dfun_main(x) %定义导函数 y =x^3+4*x^2-10; y = 3*x^2 + 8*x; end syms x ezplot('y=x^3+4*x^2-10',[-5 4 -11 5]),grid on,hold o...

syms x x0=2; f=x^3-3*x-1; eps=1e-6; maxcnt=1000; fx=diff(f,x); x1=x0; cnt=1; while cnt

牛顿切线法的MATLAB主程序: function [k,xk,yk,piancha,xdpiancha]=newtonqx(x0,tol,ftol,gxmax) x(1)=x0; for i=1: gxmax x(i+1)=x(i)-fnq(x(i))/(dfnq(x(i))+eps); piancha=abs(x(i+1)-x(i)); xdpiancha= piancha/( abs(x(i+1))+eps); i=i+1;...

这个有例子 区间二分法: 与对分查找法相同 1 区间二分法求出的仅仅是方程的一个单根,如果方程有重根或者多个根时,在做区间二分法时就会出现分叉,这样方程有几个根,就会产生几个实数序列,每一个实数序列的极限便是方程的一个根 2 通常用区...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.sphm.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com