sphm.net
当前位置:首页 >> 请问怎么用mAtlAB编程,使用牛顿迭代法求根号5的立... >>

请问怎么用mAtlAB编程,使用牛顿迭代法求根号5的立...

1. 创建一个函数 %牛顿法求立方根 function x=cube_newton(a) f=@(x)x^3-a; df=diff(sym('x^3-a')); if a==0; x1=a; else x0=a; x1=x0-f(x0)/subs(df,x0); while abs(x1-x0)>1e-6 x0=x1; x1=x0-f(x0)/subs(df,x0); end end x=x1; 2. 调用求解 >>...

:牛顿迭代法的原理是, 实现过程如下: function y = fun_main(x) %定义函数 y =x^3+4*x^2-10; end function y = dfun_main(x) %定义导函数 y =x^3+4*x^2-10; y = 3*x^2 + 8*x; end syms x ezplot('y=x^3+4*x^2-10',[-5 4 -11 5]),grid on,hold o

function test clear clc %实验方程:3*x.^2+x+2*exp(x)=0 %原函数 f=@(x)3*x.^2+x-2*exp(x); %导函数 df=@(x)6*x+1-2*exp(x); %原函数在[-1 0]上的图像(有根范围) fplot(f,[-1 0]) hold on %牛顿切线法 [x1,n1]=fnewton(f,df,-0.5); disp(spr...

function [ A ] = cal( a,b,v )%a,b表示区间,v是精度 i=1; x = (a+b)/2; A=[i x]; t = x-(x^3-x-1)/(3*x^2-1);%迭代函数 while(abs(t-x)>v) i=i+1; x = t; A = [A;i x]; t = x-(x^3-x-1)/(3*x^2-1);%迭代函数 end A = [A;i+1 t]; end 运行结果...

syms x x0=2; f=x^3-3*x-1; eps=1e-6; maxcnt=1000; fx=diff(f,x); x1=x0; cnt=1; while cnt

function [ A ] = cal( a,b,v )%a,b表示区间,v是精度 i=1; x = (a+b)/2; A=[i x]; t = x-(x^3-x-1)/(3*x^2-1);%迭代函数 while(abs(t-x)>v) i=i+1; x = t; A = [A;i x]; t = x-(x^3-x-1)/(3*x^2-1);%迭代函数 end A = [A;i+1 t]; end 运行结果...

对于求平方根,变成方程模式为f(x)=x^2-a,即求此方程的实根; 下面编写了两个function函数,可以直接调用。 二分法: function x=sqrt_bisect(a) f=@(x)x^2-a; if a0 xb=x; elseif f(xa)*f(x)>0 xa=x; else break end end end x; 牛顿迭代法: ...

其中,fun()是原函数,dfun()是导函数

牛顿迭代法的原理是, 实现过程如下: function y = fun_main(x) %定义函数 y =x^3+4*x^2-10; end function y = dfun_main(x) %定义导函数 y =x^3+4*x^2-10; y = 3*x^2 + 8*x; end syms x ezplot('y=x^3+4*x^2-10',[-5 4 -11 5]),grid on,hold o...

哈啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.sphm.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com