sphm.net
当前位置:首页 >> MATLAB中用牛顿法求解 >>

MATLAB中用牛顿法求解

这是两部分代码: function eq=exam1_5(x) eq=(x^7+2*x.^5+3*x.^3+5*x+7)/(7*x^6+10*x^4+9*x.^2+5); 这两行是函数部分,参数为x,返回值为eq。 下面的命令是在命令窗口输入的: x0=0.1; x1=x0-exam1_5(x0); while abs(x1-x0)>0.0001 x0=x1; x1=x...

syms x x0=2; f=x^3-3*x-1; eps=1e-6; maxcnt=1000; fx=diff(f,x); x1=x0; cnt=1; while cnt

牛顿迭代法的原理是, 实现过程如下: function y = fun_main(x) %定义函数 y =x^3+4*x^2-10; end function y = dfun_main(x) %定义导函数 y =x^3+4*x^2-10; y = 3*x^2 + 8*x; end syms x ezplot('y=x^3+4*x^2-10',[-5 4 -11 5]),grid on,hold o...

用手机上的Desmos就行了兄弟 放大坐标轴可以获得很精确的解牛顿法的话编个小程序就行,Matlab建议楼主自己搜索教程进行学习,这样印象还深刻如有疑问欢迎继续追问!

secant(0,3,1e-5) n = 7 ans = 2.6458secant(0,3,1e-5) n = 7 ans = 2.6458

根据牛顿法的迭代公式,自定义牛顿法函数 newton()。 在命令窗口中,输入 [x,y,tol] = newton_main() 回车后得到如下结果 x = 6.64162968961185e-07 y = 4.40980585381112e-13 tol = 1e-06

代码如下。假设f(x)=exp(x)+3*x^3。这里你可以改成任意连续函数。 另外,牛顿法一般用误差大小来判断是否收敛,没必要一定跑100次。 %============================================== x0 = 4; % 设初始值为x=4 nmax = 100;%迭代100次 f = inlin...

%牛顿迭代法 解方程y=x.^3-x-1 x=1.5; format long; x1=x-func1_1(x)/func1_1_1(x); if(abs(x1)1e-6|abs(func1_1(x))>1e-6) x=x1; x1=x-func1_1(x)/func1_1_1(x); if(abs(x1)0) break; end x=(a+b)/2; fx=func2_1(x); if(abs(fx)

这个牛顿法程序对吗?给你一个可用的:function main() clc; clear all; f = @(x)log(x+sin(x)); df = @(x)(1+cos(x))/(x+sin(x)); x0 = 0.1; x = TestNewton(f, df, x0)function x = TestNewton(fname, dfname, x0, e, N) % 用途:Newton迭代法...

牛顿切线法的MATLAB主程序: function [k,xk,yk,piancha,xdpiancha]=newtonqx(x0,tol,ftol,gxmax) x(1)=x0; for i=1: gxmax x(i+1)=x(i)-fnq(x(i))/(dfnq(x(i))+eps); piancha=abs(x(i+1)-x(i)); xdpiancha= piancha/( abs(x(i+1))+eps); i=i+1;...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.sphm.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com